You’ve Got a Friend in Me (토이스토리4 OST)

2,000 ~4,000 

곡명 : You’ve Got a Friend in Me (토이스토리4 OST)
아티스트 : Randy Newman
key(조) : [원키] E♭ (내림마장조)
난이도 : ★★★☆☆
페이지수 : 4 (기본악보) / 6 (계이름악보)