My Heart Will Go On (타이타닉 OST)

2,000 ~4,000 

곡명 : My Heart Will Go On (타이타닉 OST)
아티스트 : Celine Dion
조성 : [원키] E → A♭ (마장조 → 내림가장조)
난이도 : ★★★☆☆
페이지수 : 7 (기본악보) / 10 (계이름악보)