I See The Light (라푼젤 OST)

2,000 ~4,000 

곡명 : I See The Light (라푼젤 OST)
아티스트 : Mandy Moore, Zachary Levi
key(조) : [원키] C → E♭ (다장조 → 내림마장조)
난이도 : ★★★☆☆
페이지수 : 6 (기본악보) / 8 (계이름악보)